notojo.cz - Václav Brož
cz

Změny organizace práce v IT
Komplexní projekty
IT Governance Transformation
Complex projects

15 let zkušeností
K jádru věci
15 years of experience
To the point

Řídící struktury IT a provozní model IT Governance and Operating Model

Komplexní IT projekty Complex IT Projects

Vývoj a testování aplikací Application Development and Testing

Vícerychlostní Release Management Multispeed Release Management

Kontinuální Integrace, DevOps Continuous Integration, DevOps

Poradenská podpora IT manažerů IT Management Consulting

Projektové portfolio a IT controlling Project Portfolio and IT Controlling

Přes všechnu snahu o originalitu jsem jen specialista na organizaci práce v IT. Někdo chce procesy, jiný zas osobní zodpovědnost. Výborné je, když všichni vědí, co má kdo nastarosti a jak to navazuje. Despite all the effort for being original I am just a specialist for IT work organisation. Some require processes, others personal accountability. Great is when everybody knows the flow and responsibilty split.

V malých firmách to všem přijde samosebou, všechny to baví. Ve velkých společnostech už je těžší vidět výsledky své práce a hledat motivaci, proč se zlepšovat. In small startups it may seem obvious, everybody enjoys. In bigger corporations it is yet difficult to see results of own work and seek motivation to improve.

Situace je ale často taková, že všichni vidí důvody proč nejde něco změnit. But often everybody sees mainly reasons why something cannot be changed.

To je to, co mne právě baví: nabourávat zajeté pořádky v korporátním prostředí a dávat lidem věci zpět do souvislosti. This is what I like: disrupt old orders in corporate environment and let people view things in context again.

Metodika Methodology

1. Setkání, kde si řekneme problémy a vize
2. Udělám si vlastní názor za běžného provozu
3. Dohodneme se na cílech
4. Jde se na věc: jdu přesvěčovat, vyvracet výmluvy, inspirovat příkladem a improvizovat
1. A first meeting where we state the issues and visions
2. I make my own opinion by standard operation
3. We agree on goals
4. Let's do it: I start convincing, eliminating excuses, inspiring through examples and improvising

email:
vaclav.broz.spam@notojo.cz

telefontelephone
+420 720 704 481

company reg. #
04684915

dičvat reg. #
CZ7905030617

adresaaddress
Mírová 1231
252 30 Řevnice
Czech Republic